Regulamin United Arts Festival

Regulamin Festiwalu United Arts Festival

 

I Informacje ogólne

 1. Regulamin niniejszy, (zwany dalej Regulaminem) został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, tekst ujednolicony Dz.U. z 2019 poz. 2171 na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, tekst ujednolicony Dz.U.2020 r. poz.838. oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Regulamin został opracowany przez organizatora: BAK Stage Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-309, przy Al. Grunwaldzka 472, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889541, NIP: 584-280-25-53 (zwaną dalej: Organizatorem).

 3. Festiwal będzie miał miejsce w dniach 13-15.08.2021 roku w Gdańsku, Hevelianum Góra Gradowa, (dalej Festiwal),

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Festiwalu, określenie zasad wstępu, sposobu zachowania się i opuszczenia terenu Festiwalu. Celem jest także określenie warunków uczestnictwa w Festiwalu oraz uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Festiwalu.

 5. Regulamin obowiązuje na Terenie wyznaczonym przez Organizatora (zwany dalej: Teren Festiwalu) oznacza wyznaczony fragment terenu, obiekt lub inne miejsce wskazane przez Organizatora, w którym przeprowadzany jest Festiwal.

 6. Każdy Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, regulaminu obiektu, w którym odbywa się Festiwal oraz wszystkich innych regulaminów w szczególności dotyczących zasad bezpieczeństwa. Regulamin Organizatora jest nadrzędnym w wypadku kwestii spornych.

 7. Organizator zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Imprezy. W związku z tym zabrania się wnoszenia na teren Imprezy i tereny przyległe:

- broni i ostrych narzędzi, petard, sztucznych ogni, i innych materiałów pirotechnicznych, środków chemicznych i innych powszechnie uznanych za niebezpieczne

-  alkoholu, napojów i jedzenia

-  środków odurzających, substancji psychotropowych i środków trujących

- profesjonalnych urządzeń do rejestracji dźwięku i obrazu.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na wejście na Teren Festiwalu z przedmiotami nie wymienionymi powyżej, a stanowiącymi w opinii Organizatora przedmioty niebezpieczne, zagrażające bezpieczeństwu uczestników.

 1. Jeśli zachowanie uczestnika będzie stanowiło w opinii Organizatora zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników, w szczególności będzie agresywne lub uciążliwe, spowodowane nadmierną ilością wypitego alkoholu, zostanie złamane prawo lub poważnie naruszony Regulamin festiwalu uczestnik może zostać zobowiązany do opuszczenia terenu Festiwalu. Takiej osobie nie przysługują żadne roszczenia wobec Organizatora, a w szczególności roszczenia o zwrot ceny biletu

 2. Na Terenie festiwalu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania przy użyciu profesjonalnego sprzętu. Korzystanie z profesjonalnego sprzętu dozwolone jest tylko przez osoby akredytowane.

 3. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji jakiejkolwiek działalności zarobkowej

 4. Warunkiem uczestnictwa w Festiwalu jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego za pomocą urządzeń rejestrujących oraz do eksploatowania tych materiałów bez dodatkowej zgody Uczestnika.  

 

II Regulacje uczestnictwa w Festiwalu. Wiek uczestników

 1. Uczestnikiem Festiwalu może zostać każda pełnoletnia osoba (ukończone 18 lat), która zaakceptowała Regulamin oraz nabyła bilet uczestnictwa.

 2. Osoby, które w dniu Imprezy mają ukończone 16 lat, jednak nie mają ukończonych lat 18, zobowiązane są posiadać pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego i okazywać ją wraz z dokumentem tożsamości (dowód, legitymacja, paszport, inny dokument) zawsze na prośbę służb zapewniających bezpieczeństwo, tj. Służbom ochrony, policji oraz przedstawicielom Organizatora. Organizator bądź najęty przez niego podwykonawca ma prawo do weryfikacji wieku Uczestnika na podstawie dokumentu tożsamości oraz do weryfikacji pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego w dowolnym momencie, zarówno przy wejściu jak i na terenie Festiwalu.

 3. Osoby poniżej 16. roku życia mogą uczestniczyć w Imprezie jedynie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna.

 4. Dzieci do lat 7 mogą bezpłatnie uczestniczyć w Imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna, który posiada ważny bilet wstępu. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego wiek dziecka oraz zadbanie o bezpieczeństwo dziecka, a w szczególności o zabezpieczenie słuchu tak, by nie doszło do uszkodzeń wskutek zbyt głośnej muzyki.

 5. Uczestnik przebywa na terenie Festiwalu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 

 III Zasady nabycia biletów

 

 1. Nabywając bilet uczestnik Festiwalu akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich zawartym w nim warunków i ograniczeń.

 2. Do wejścia na teren Imprezy uprawnia ważny wydrukowany lub okazany w formie elektronicznej bilet wstępu. Potwierdzenie zapłaty nie jest dokumentem potwierdzającym możliwość uczestnictwa w Imprezie

 3. Zwrot lub zamiana biletów możliwe są tylko w przypadku odwołania Imprezy, zmiany terminu lub znaczącej zmiany programu, np. braku gwiazdy dnia. Realizacja zwrotów będzie dokonywana w miejscu ich nabycia, w bileterii, która bilet lub bilety sprzedała.

 4. Za bilet, który nie został wykorzystany Organizator nie zwraca pieniędzy.

 5. Organizator informuje, że bilety należy zakupić tylko w autoryzowanych punktach sprzedaży i jednocześnie przypomina, że odsprzedaż biletów z zyskiem podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub aresztu zgodnie z Art. 133 Kodeksy Wykroczeń.

 6. Ze względu na otwartą przestrzeń w miejscu, w którym będzie odbywał się Festiwal Organizator informuje, że nie podlegają reklamacji utrudnienia, w tym ograniczona widoczność związana umiejscowieniem elementów nagłośnienia, oświetlania czy innych instalacji niezbędnych do przeprowadzenia Festiwalu.    

 7. Uczestnik, który zgubił zakupiony bilet musi zgłosić się do punktu, w którym bilet nabył, aby uzyskać jego duplikat.

 8. Organizator informuje, że chwili wejścia na Festiwal bilety mogą zostać zamienione na opaski, identyfikatory lub inne elementy identyfikacji. Uzyskane w ten sposób elementy identyfikacji musza być noszone w widocznym miejscu. Z jednego elementu identyfikacji może korzystać tylko jedna osoba. W przypadku zerwania, zniszczenia lub zagubienia opaski lub identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Organizatora lub kierownika ochrony w celu wymiany na nowy. Taka wymiana może mieć miejsce tylko na terenie Festiwalu, a opuszczenie Festiwalu z uszkodzoną lub zagubionym identyfikatorem oznacza brak możliwości ponownego wejścia i rezygnację z dalszego uczestnictwa w Festiwalu.

 

IV Regulacje związane z epidemią

 1. W przypadku złożenia przy zakupie biletu wstępu oświadczenia, o posiadaniu zaświadczenia o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19, podczas kontroli biletowej, należy okazać:

- zaświadczenie wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej, w rozumieniu aktualnego na dzień imprezy Rozporządzenia Rady Ministrów wydanego na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1-6 i 8-13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.);

- ważny dokument ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość jego właściciela.

 1. Osoby, które nie okażą zaświadczenia potwierdzającego, że są zaszczepione przeciwko COVID-19 i ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, mimo posiadanego ważnego biletu wstępu, nie zostaną wpuszczone na imprezę i nie przysługuje im zwrot kosztu biletu wstępu.

 2. Osoba, która zakupiła bilet na Festiwal i przybyła w celu wejścia na Teren festiwalu oświadcza jednocześnie, że :

- w ciągu 14 dni przed udziałem w wydarzeniu nie miała objawów chorobowych

- nie jest poddany kwarantannie ani nadzorowi sanitarnemu

- w ciągu ostatnich 14 dni przed udziałem w Imprezie nie bezpośredniego kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem COVID-19, osobą poddaną kwarantannie lub izolacji z powodu COVID-19 miała widoczne objawy chorobowe

 1. Każdy uczestnik Festiwalu zobowiązuje się stosować do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

 2. Na całym terenie Festiwalu należy bezwzględnie przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów związanych z pandemią COVID-19

 3. Kontrola biletów przed wejściem na teren festiwalu będzie odbywała się bezdotykowo

 4. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed wejściem na teren Festiwalu, a po wejściu do stosowania maseczek zabezpieczających

 5. Organizator ma prawo usunąć z Terenu festiwalu osoby nie stosujące się do zaleceń związanych ze środkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osoby takie tracą prawo do zwrotu kosztów biletu.

 

V Pozostałe kwestie

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Ostateczne decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych należą do upoważnionych przedstawicieli BAK Stage Sp. z o.o.